Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców i wspiera działalność statutową szkoły. Rada Rodziców jest organem społecznym utworzonym przez ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Rada Rodziców

Przewodnicząca - pani Katarzyna Jokiel

Zastępca przewodniczącej - pan Waldemar Piecha

Skarbnik - pani Ewa Kasiuba

Sekretarz - pani Marzena Górska

 

Członkowie Rady Rodziców

pani Justyna Szostek

pan Ryszard Słotwiński

pani Katarzyna Popiela

pani Ewa Świerzy

pan Tomasz Wawak

pani Magdalena Kowalska

pan Adam Kowalczuk

pani Marta Matczak